Λογιστικά
Η στελέχωση του τμήματος λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών της εταιρείας μας, διαθέτει έμπειρους και καταρτισμένους λογιστές - φοροτεχνικούς που δραστηροποιούνται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, δίνοντάς σας αποτελεσματικές και οικονομικές, συμβουλές, παροχές σε κάθε είδους επιχείρηση, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες.

Λογιστική Κάλυψη

Τήρηση βιβλίων μηχανογραφημένα
Ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης
Εκτύπωση των Θεωρημένων βιβλίων
Παρακολούθηση της μισθοδοσίας

Φορολογική κάλυψη

Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων
Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή της Εκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ
Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος.
Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων τιμολογίων πελατών προμηθευτών
Παροχή πληροφοριών προς την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Λοιπές φορολογικές υπηρεσίες

Θεώρηση βιβλίων & στοιχείων
Πληρωμή οφειλών σε φορολογικές αρχές και ασφαλιστικούς φορείς
Εκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
Εκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Ενημέρωση και γνωστοποίηση οφειλών προς φορολογικές αρχές και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Ενημέρωση για πιθανές υποχρεώσεις της επιχείρησης που απορρέουν από το εμπορικό δίκαιο.

Επισκέψεις φοροτεχνικού στην επιχείρηση

Υποχρεούμαστε:
Στην εβδομαδιαία και σε προσυμφωνημένη ημέρα και περίοδο της ημέρας, επίσκεψη στην επιχείρηση προκειμένου:
Την παραλαβή και καταχώρηση των παραστατικών
Την εκτύπωση των Μηνιαίων Καταστάσεων
Την παράδοση οικονομικών – φορολογικών αναφορών
Την είσπραξη της μηνιαίας αμοιβής
Την είσπραξη χρημάτων – παραλαβή επιταγών για την πληρωμή λογαριασμών της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται συγκεκριμένες και εκτενείς διευκρινήσεις αναφορικά με τα οικονομικάφορολογικά ζητήματα της επιχείρησης, κανονίζεται από κοινού συνάντηση, προκειμένου να συζητηθούν τα όποια προκύπτοντα θέματα.
Η αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων γίνεται με ευθύνη της επιχείρησης και την συμβουλή μας.

Πληρωμή λογαριασμών

Αναλαμβάνουμε την πληρωμή συγκεκριμένων οικονομικών οφειλών της επιχείρησης προς τις φορολογικές αρχές και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι κανόνες που διέπουν αυτές τις πληρωμές είναι οι ακόλουθοι:
Γίνονται για λογαριασμό της επιχείρησης και με αποκλειστική ευθύνη αυτής.
Πραγματοποιούνται με την έκδοση από την επιχείρηση τραπεζικής ή προσωπικής επιταγής για ποσά άνω των 500,00Ε
Λαμβάνουν χώρα κατόπιν συγκεκριμένης συνεννόησης της επιχείρησης μαζί μας και το αργότερο μια βδομάδα πρίν από την καταληκτική τους ημερομηνία.

Απογραφή αποθεμάτων

Η απογραφή των αποθεμάτων της επιχείρησης, και η καταγραφή αυτής, πραγματοποιείται από το προσωπικό της επιχείρησης σύμφωνα με τις υποδείξεις μας την δεύτερη εβδομάδα του μήνα και δύναται να επαναληφθεί όσες φορές είναι απαραίτητο για την σωστή λειτουργία της.

Οικονομική – Χρηματοοικονομική Ενημέρωση

Θα υποβάλουμε έγγραφη έκθεση με τα δεδομένα που προκύπτουν για τον εκάστοτε μήνα εντός 20 ημερολογιακών ημερών από το πέρας αυτού, με αθροιστικά στοιχεία για την μέχρι στιγμής ετήσια οικονομική – φορολογική πορεία.

Εργατικά – Εργασιακά – Μισθοδοσία

Η επιχείρηση υποχρεούται σε έγγραφη ενημέρωση τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την καταβολή της μισθοδοσίας αναφορικά με τις ημέρες απασχόλησης των εργαζομένων και τις σχετικές παρατηρήσεις του προηγουμένου μήνα.
Είναι δυνατή η έγγραφη ενημέρωση προς την επιχείρηση 2 εργάσιμες ημέρες πρίν από την καταβολή μισθοδοσίας, με τις βεβαιώσεις αποδοχών και τις ασφαλιστικές εισφορές της επιχείρησης προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
Η επιχείρηση υποχρεούται σε έγγραφη ενημέρωση για ζητήματα απολύσεων, προσλήψεων και συναφών επιχειρηματικών κινήσεων που άπτονται εργασιακού & εργατικού ενδιαφέροντος τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγμάτωσή τους.

ΙΚΑ - ΟΑΕΔ - άλλες φοροτεχνικές εργασίες

Στην σύνταξη, υπογραφή και υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης προς το ΙΚΑ
Στην σύνταξη, υποβολή προσλήψεων, απολύσεων,οικιοθελών αποχωρήσεων στο οικείο ΟΑΕΔ.
Στην σύνταξη, υπογραφή και υποβολή καταστάσεων προσωπικού και συμβάσεων εργασίας στην Επιθεώρηση εργασίας.
Στην σύνταξη, υπογραφή και υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
Στην σύνταξη, υπογραφή και υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
Εκτύπωση βεβαιώσεων εργοδοσίας προς τους εργαζομένους.
Εκτύπωση βεβαιώσης Ετησίων Αποδοχών για φορολογική χρήση.