Νομική φροντίδα τροχαίου ατυχήματος

Μετά το ατύχημα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η άμεση επικοινωνία με τους συμβούλους μας.
Πλήρης παρακολούθηση της υπόθεσης από την ημέρα επέλευσης του ατυχήματος, προκειμένου να καταγραφούν με πληρότητα και σαφήνεια από την τροχαία τα στοιχεία που αποδεικνύουν τις απόψεις σας για το τροχαίο.

Συνεργασία με ειδικούς πραγματογνώμονες/τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι συντάσσουν τεχνικές εκθέσεις, προκειμένου να αναλυθούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος.

Συνεργασία με ιατρούς προκειμένου να καταγραφούν λεπτομερώς οι σωματικές βλάβες, να προβλεφθούν και να καταγραφούν μελλοντικές συνέπειες του τροχαίου (πχ αναπηρίες).

Μετά τη συγκέντρωση του ως άνω υλικού, επιδίωξη εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με την ασφαλιστική εταιρία του αντιδίκου και σε περίπτωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατάθεση αγωγής στο αρμόδιο Δικαστήριο και συζήτηση αυτής σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (πχ, Πρωτοδικείο και εάν χρειασθεί, Εφετείο και Άρειο Πάγο).

Στον τομέα αυτό, οι παρεχόμενες υπηρεσίες (νομικές συμβουλές, ιατρικές γνωματεύσεις τεχνικές πραγματογνωμοσύνες, παραστάσεις στα Δικαστήρια) δεν επιβαρύνουν οικονομικά τον εντολέα μας, παρά μόνο με τη λήψη της αποζημίωσής του από την ασφαλιστική εταιρία του αντιδίκου του.