Νέα καινοτομική επιχειρηματότητα - Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών νεοσύστατων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα 1

 

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα 2

Δικαιολογιτικά που απαιτούνται για το πρόγραμμα