Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται µεµονωµένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων),
ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική
Επικράτεια, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

•   Να δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανεµπορίου (εκτός κάποιων εξαιρέσεων των ΚΑ∆ 47.8 και
47.99) και να πραγµατοποιούν το µεγαλύτερο τµήµα των πωλήσεων τους από πωλήσεις λιανικής.
•   Έχουν κλείσει τουλάχιστον µια πλήρη δωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση.
•   H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούµενες χρήσεις δεν έχει λάβει
επιχορηγήσεις από Προγράµµατα και ∆ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα
De Minimis, τα οποία αθροιστικά µαζί µε την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.
•   H επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες
λειτουργίας.

 

Μάθετε περισσότερα στο οδηγό προγράμματος (pdf)