Κατάλογος επιδοτήσεων

 

Εκσυγχρονισμός διεθνών & εθνικών χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών & υπηρεσιών μετακόμισης με έργα προϋπολογισμού από 30,000 ευρώ έως 180,000 ευρώ

Δείτε τον οδηγό του προγράμματος κάνοντας κλικ εδώ.

Αφορά

1)Στήν ίδρυση νέων επειχηρήσεων από ανέργους ηλικίας από 18-64 ετών

2)Στήν στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1-1-2011 έως 12-10-2011

 

Δείτε τον οδηγό του προγράμματος

Νέα καινοτομική επιχειρηματότητα - Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών νεοσύστατων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα 1

 

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα 2

Δικαιολογιτικά που απαιτούνται για το πρόγραμμα

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να δραστηριοποιούνται στον χώρο εκτυπώσεων εφημερίδων, των εκδόσεων, της παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, προβολής ταινιών, ηχογραφήσεων, ραδιοφώνου, πρακτορείων ειδήσεων κλπ.
  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
  • Απασχόλησαν κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση τουλάχιστον ένα εργαζόμενο
  • Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα από τον οδηγό του προγράμματος (pdf)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις προοπτικές της επιχείρησής σας

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται µεµονωµένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων),
ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική
Επικράτεια, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

•   Να δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανεµπορίου (εκτός κάποιων εξαιρέσεων των ΚΑ∆ 47.8 και
47.99) και να πραγµατοποιούν το µεγαλύτερο τµήµα των πωλήσεων τους από πωλήσεις λιανικής.
•   Έχουν κλείσει τουλάχιστον µια πλήρη δωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση.
•   H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούµενες χρήσεις δεν έχει λάβει
επιχορηγήσεις από Προγράµµατα και ∆ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα
De Minimis, τα οποία αθροιστικά µαζί µε την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.
•   H επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες
λειτουργίας.

 

Μάθετε περισσότερα στο οδηγό προγράμματος (pdf)